1. Wsparcie procesu redakcyjnego: opinia Recenzenta stanowi kluczowy element procesu redakcyjnego. Na jej podstawie redakcja podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do druku.

  2. Merytoryczna ocena: Recenzenzenci są specjalistami w polu badawczym, do którego należy recenzowany tekst. Swoje kompetencje do rzetelnego ocenienia otrzymanego materiału potwierdzają stosownym oświadczeniem.

  3. Przygotowanie obiektywnej recenzji: przedmiotem recenzji jest otrzymany tekst, a nie jego Autor. W swoich opiniach Recenzenci koncentrują się wyłącznie na merytorycznej ocenie artykułu.

  4. Zachowanie tajemnicy zawodowej: uwagi na temat danego tekstu Recenzenci przekazują jedynie redakcji. Jakakolwiek wymiana zdań pomiedzy Autorem a Recenzentem może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem redakcji. Na każdym etapie procesu redakcyjnego podkreśla się podwójną anonimowość procesu recenzji.

  5. Konflikt interesów: jeżeli podczas procesu recenzyjnego, na jakimkolwiek jego etapie, wystąpi konflikt interesów, Recenzenci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym redakcji, a ta do wyznaczenia nowego Recenzenta.

  6. Potwierdzenie źródeł: jeżeli na jakimkolwiek etapie procesu recenzyjnego, osoba recenzująca będzie podejrzewała, że całość pracy lub jej część jest plagiatem, zobowiązana jest ona do niezwłocznego powiadomienia o tym redakcji.