Teksty przyjmowane są na bieżąco w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na stronie internetowej czasopisma: https://resgestae.up.krakow.pl/przesylanie_tekstow

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontak mailowy na adres adrian.szopa@up.krakow.pl

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU

1. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych tekstów przed uruchomieniem procedury recenzyjnej.

2. Teksty należy przesyłać na adres Redakcji w pliku tekstowym (.doc, .docx, ). Tekst powinien zostać sformatowany według schematu:

a)      czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie - rozmiar 10

b)      marginesy 2,5 cm,

c)      interlinia (odstęp między wierszami) 1,5,

d)     tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu),

e)      strony numerowane w prawym górnym rogu cyframi arabskimi,

f)       czcionka w kolorze czarnym

g)      odstępy między znakami - standardowe, akapity - wcięcie 1,25 cm.

3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami). W przypadku innej objętości prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją.

4. Do przesłanego tekstu należy dołączyć:

a)      streszczenie w języku angielskim obejmujące maksymalnie do pół strony wydruku;

b)      tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim;

c)      aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz afiliację autora;

d)   numer ORCID

 

 Aparat naukowy.

Przypisy:

a)      stosować należy przypisy dolne o ciągłej numeracji w całym tekście

 

KSIĄŻKA AUTORSKA

 

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł książki [kursywą], Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania.

Przy powtórnym cytowaniu nie stosujemy op. cit., lecz trzykropek:

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł książki…, s. X.

Przykłady:

H. Chudzio, A. Hejczyk, Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii. Nottingham, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.

Przy powtórnym cytowaniu:

H. Chudzio, A. Hejczyk, Pokolenia odchodzą…,  s. 15.

Ibidem, s. 15.

M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. Maciej Kozłowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE TEGO SAMEGO AUTORA

 

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł rozdziału [kursywą], [w:] Tytuł książki [kursywą], Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, s. X–XX

Przykład:

R. Solewski, Grafika i czasy rewolucji cyfrowej. Odsłanianie jedności, [w:] idem, Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 95–131.

PRACA ZBIOROWA

 

Tytuł książki [kursywą], Inicjał imienia. Nazwisko redaktora [w mianowniku], Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania.

Przykład:

Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania, red. K. Kraszewski, B. Nawolska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ

 

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł rozdziału [kursywą], [w:] Tytuł książki [kursywą], Inicjał imienia. Nazwisko redaktora [w mianowniku], Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, s. X–XX.

Przykład:

Dobrowolski S.,  Realizacja twórczej myśli pedagogicznej w eksperymentach szkolnych w Polsce w okresie 1900–1939, [w:] Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900–1964, red. S. Dobrowolski, T. Nowacki, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966, s. 123–145.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE DRUKOWANYM

 

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu [kursywą], „Tytuł czasopisma” [w cudzysłowie], Rok, Nr [lub: nr rocznika (nr zeszytu), data ukazania się dziennika etc.], s. X–XX.

Przykłady:

P. Banasik, Lokalizacja kopca Esterki w świetle dawnych materiałów kartograficznych z obszaru Krakowa, „Rocznik Krakowski” 2010, nr 76, s. 35–44.

J. Kowalski, Prośba brzmiała: przeczytaj, „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007.

ARTYKUŁ  ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

Jeśli tekst znajduje się na stronie internetowej, należy podać autora, tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, z której pobrano tekst, oraz dodać datę dostępu w nawiasie okrągłym (dostęp: DD.MM.RRRR).

Przykład:

K. Domaradzki, Władcy elektryczności – Tesla kontra Edison, 2017, http://www.forbes.pl/wladcy-elektrycznosci-tesla-kontra-edison,artykuly,209537,1,1.h (dostęp: 2.01.2017).

b)     przypisy odwołujące się do niepublikowanych źródeł archiwalnych winny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, tytuł dokumentu, kartę (wszystko pisane prosto), np. Archiwum Narodowe w Krakowie, Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, sygn. 29/300/1, tytuł dokumentu, karta

 

Elementy tekstu właściwego:

a)      cytaty:

-    źródła należy cytować w tłumaczeniu a w przypisie umieścić w języku oryginału,

-    powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu,

-    cytaty należy umieszczać w obrębie tekstu głównego,

-    na początku cytatu nie wstawiamy trzech kropek,

-    opuszczenia w cytowanym tekście powinny być zaznaczone wielokropkiem w nawiasie kwadratowym [...],

-    w przypadku konieczności wstawienia w tekście cytatu brakującego wyrazu, równoważniki itp. ujmujemy je w nawias kwadratowy,

-    w przypadku wyróżnienia typograficznego należy określić jego autora, forma wyróżnienia: kursywa,

-    w przypadku wystąpienia „zagnieżdżonych" cytatów (tj. „cytatu w cytacie") stosujemy cudzysłów francuski « » dla cytatu „niższego rzędu",

 

b)      pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:

-    należy zachować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób występujących w tekście; stosowanie formy polskiej imion, nazwisk, czy określeń osób może dotyczyć: panujących,  świętych, spolonizowanych cudzoziemców, czy osób powszechnie znanych

-    imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście zasadniczym lub w przypisie rzeczowym należy podać w postaci inicjału, w dalszej części tekstu wystarczy podać tylko nazwisko,

 

c)      skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki:

-    zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld - 2 tys., 5 mln, 10 mld,

-    w tekstach można stosować ogólnie przyjęte skróty: itp., itd., m.in., np., r., w. konsekwentnie w całym tekście; jeśli stosuje się skróty niejasne, mogące budzić wątpliwości, przyjęte specjalnie do przesyłanego tekstu, należy je wyjaśnić przy pierwszym użyciu w przypisie, a jeśli ich specyfika wymaga szczegółowej analizy - w tekście właściwym,

-    przy różnych stylach (kalendarzach) należy podać obydwie daty,

-    w datach wtrąconych w nawiasie nie należy stosować skrótu r. na końcu, np. (3 marca 1953),

-    jeśli nie podaje się daty dziennej, miesiąc zawsze należy zapisać słownie, np. w marcu 1953 r.,

-    jeśli podaje się tylko wiek lub rok, można stosować dowolnie zapis pełny (w wieku XX, w XX wieku, w 1953 roku, w roku 1953) lub skrócony (w XX w., w 1953 r.),

-    w określeniach typu „w drugiej połowie XX wieku", „lata pięćdziesiąte" nie należy stosować cyfr.

 

d)     Wykresy i tabele:

-    wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji,

-    numer i tytuł należy umieścić nad wykresem, lub tabelą, źródło - pod, zapisane prosto, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10,

-   tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 10;

 

e)      Ilustracje (wyłącznie w odcieniach szarości):

-    rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone w formie plików graficznych (min. 300 dpi), w tekście należy zamieścić sugestię o tym, gdzie mają się znajdować,

-    przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła,

-    opis ilustracji (numer rysunku, tytuł, źródło) powinien być zapisany prosto, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10;

f)       Wyróżnienia w tekście:

-    w tekście zasadniczym można stosować wyłącznie wyróżnienia dla tytułów przywoływanych w tekście głównym publikacji,

-   dla wyrażeń obcojęzycznych, wszystkie w postaci zapisu kursywą.

 

Bibliografia:

Wykaz źródeł i literatury zawierający pełny opis bibliograficzny należy zamieścić na końcu tekstu w takiej formie jak w przypisach dolnych z tą różnicą, że nazwisko autora należy umieścić przed pełnym imieniem.

Nadsyłanie tekstów:

Teksty przyjmowane są na bieżąco w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na stronie internetowej czasopisma: https://resgestae.up.krakow.pl/przesylanie_tekstow