Etyka publikacyjna

Każdy numer „Res Gestae” ukazuje się raz w roku zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej na stronie czasopisma na zasadach otwartej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Działalność czasopisma bazuje na zasadach etyki publikacyjnej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE).  Czasopismo jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Edukacji Narodowej w Krakowie.  Redakcja „Res Gestae" nie pobiera opłat za złożenie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie. Czasopismo jest finansowane ze środków Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redakcja nie prowadzi działalności reklamowej. Żadne teksty publikowane w czasopiśmie nie mogą mieć charakteru tekstu sponsorowanego lub reklamy. 

 

Zasady dotyczące autorów:

Zasada rzetelności naukowej: zgłaszane do publikacji teksty muszą zawierać rzetelny opis wykonanych prac badawczych oraz obiektywną interpretację wyników. Tekst musi zawierać wystarczającą ilość informacji do prawidłowej identyfikacji źródeł wykorzystanych danych oraz weryfikacji procedury badawczej. Nierzetelne przedstawianie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkuje przerwaniem procedury publikacyjnej, a tym samym odrzuceniem tekstu.

Zasada oryginalności pracy: do publikacji zgłaszane są tylko teksty oryginalne, będące efektem pracy badawczej autora/autorów. Złożenie artykułu do druku oznacza, że autor oświadcza, że ów tekst nie podlega procedurze recenzyjnej, ani nie został zaakceptowany do druku w innym czasopiśmie, monografii wieloautorskiej itp. Niedopuszczalne jest publikowanie tekstów przedstawiających wyniki tego samego procesu badawczego w więcej niż jednym miejscu. W przypadku wykorzystania badań lub treści innych autorów konieczne jest wyraźne wskazanie zakresu cytowania. Plagiat i fabrykowanie danych jest całkowicie niedopuszczalne.

Zasada oryginalności materiału ikonograficznego: modyfikacja materiału ikonograficznego (zdjęcia, mapy, ilustracje, grafy itp.) jest niewskazana, jako że może prowadzić do manipulacji, a w skrajnym przypadku fałszowania danych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że czasem takie modyfikacje są niezbędne dla prawidłowego przedstawienia procesu badawczego. W takim przypadku redakcja oczekuje opisania kwestii przez autora/kę artykułu i zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

Zasada rzetelności źródeł: autor/rzy zgłaszanych prac zobowiązani są do przygotowania tekstu w sposób jednoznacznie wskazujący wykorzystane publikacje i wyniki badań innych autorów, które miały wpływ na powstanie zgłoszonego tekstu.

Zasada autorstwa pracy: osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników).

Osoby, które brały udział się do powstania tekstu w sposób niepełny lub cząstkowy, powinny zostać wymienione w podziękowaniach lub w przypisie oznaczonym gwiazdką.

Do autora zgłaszającego tekst do publikacji należy zagwarantowanie, że osoby mające istotny wkład w powstanie artykułu zostały uwzględnione, a lista współautorów nie obejmuje osób niespełniających wyżej wskazanych warunków. Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne z faktem zaakceptowania jego finalnej formy przez wszystkich współautorów.

Jawność i konflikt interesów: autorzy powinni ujawnić w jakiekolwiek finansowe bądź innego rodzaju zaistniałe konflikty interesów, które mogły wpłynąć na kształt prezentowanych ustaleń. Źródła wsparcia finansowego muszą zostać ujawnione.

Błędy w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję bądź wydawcę czasopisma „Res Gestae” i współpracować z nimi w celu wycofania tekstu bądź skorygowania błędów w formie erraty w wersji drukowanej czasopisma lub umieszczenia stosownego sprostowania w wersji elektronicznej tekstu na stronie internetowej czasopisma. Redakcja gorąco zachęca czytelników do zgłaszania wszystkich uwag dotyczących potencjalnych błędów merytorycznych zawartych w opublikowanych materiałach na adres:  malgorzata.swider@uken.krakow.pl

Zasada udostępnienia danych: autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, w tym także materiału ikonograficznego, dlatego są zobowiązani do zapewnienia dostępu do wykorzystanych danych na prośbę wydawcy lub kolegium redakcyjnego także pewien okres po opublikowaniu tekstu.

Zasady dotyczące członków redakcji:

Odpowiedzialność: kolegium redakcyjne decyduje, które ze zgłoszonych artykułów zostaną skierowane do recenzji i publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w czasopiśmie. Kolegium może uwzględnić sugestie rady programowej czasopisma, bierze też pod uwagę obowiązujące przepisy prawne w zakresie prawa prasowego i autorskiego.

Kolegium redakcyjne dba o uczciwość i transparentność postępowania naukowego, zapobiega obniżeniu standardów intelektualnych i etycznych. W uzasadnionych przypadkach publikuje wyjaśnienia, korekty oraz przeprosiny.  

Przy podejmowaniu decyzji o druku tekstu kolegium bierze pod uwagę poziom merytoryczny artykułu, oryginalność tematyki i problematyki, nowatorstwo ujęcia przedstawianego problemu oraz profil czasopisma.

Kolegium redakcyjne jest niezależne w swoich decyzjach, dba o zachowanie wolności akademickiej oraz przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji. Kolegium redakcyjne stanowczo przeciwstawia się stosowaniu jakiejkolwiek formy języka przemocowego, dyskryminującego lub obraźliwego w korespondencji związanej z procedurą wydawniczą. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, redakcja podejmie działania mające na celu ochronę przed takim zachowaniem. W skrajnych przypadkach może to oznaczać wycofanie manuskryptu z procedury wydawniczej lub odrzucenie recenzji lub prośbę o jej przeredagowanie zgodnie z zasadami etycznymi.

Zasada poufności: członkowie kolegium redakcyjnego przestrzegają zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac oraz ich autorów. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają wyłącznie: sami autorzy, wybrani recenzenci, potencjalni recenzenci (otrzymują tytuł i abstrakt proponowanego do opinii tekstu), członkowie kolegium redakcyjnego i uprawnieni członkowie rady programowej oraz wydawca.

Wycofanie tekstu oraz skargi i odwołania: kolegium redakcyjne podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu w przypadku:

 1. stwierdzenia plagiatu lub autoplagiatu; 
  2. naruszenia przez autora/ów praw autorskich osób i podmiotów trzecich; 
  3. stwierdzenia braku wiarygodności lub sfałszowania danych i/lub wyników badań; 
  4. niezgodności z profilem czasopisma; 
  5. opublikowania wyników badań w innym czasopiśmie.

W przypadku uzasadnionego zgłoszenia kolegium redakcyjne podejmuje następujące kroki:

 1. podejrzany o plagiat lub autoplagiat tekst jest sprawdzany przez pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej odpowiedzialnego za działania uniwersytetu w tym zakresie. Przygotowana analiza bibliometryczna, wraz z tekstem opublikowanym w „Res Gestae” oraz tekstem splagiatowanym, jest przekazywana do zaopiniowania zewnętrznemu recenzentowi, który nie brał udziału w dotychczasowym procesie recenzyjnym. Na podstawie przygotowanej opinii ostateczną decyzję o wycofaniu artykułu podejmuje kolegium redakcyjne:
  a) w przypadku stwierdzenia plagiatu tekst zostaje usunięty ze strony internetowej czasopisma, a w jego miejscu pojawia się nota powiadamiająca o wycofaniu artykułu. Nota zawiera tytuł usuniętego artykułu oraz imię, nazwisko i afiliację autora/ów wraz z informacją o przyczynach wycofania tekstu. Nota jest publikowana natychmiast po podjęciu ostatecznej decyzji;
  b) o zaistniałej sytuacji zostają pisemnie poinformowani przełożeni autora wycofanego tekstu;
  c) autor/autorzy tekstu splagiatowanego są informowani o działaniach wraz z przeprosinami za zaistniałą sytuację;
  d) o stwierdzonym plagiacie są informowani recenzenci wycofanego tekstu z prośbą o odniesienie się do zaistniałej sytuacji. Kolegium redakcyjne informuje recenzentów o zakończeniu współpracy.
 2. tekst podejrzany o nierzetelność przedstawionych badań jest kierowany do zaopiniowania do dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy nie brali udziału w dotychczasowym procesie recenzyjnym. Do tekstu dołączone jest zgłoszenie podejrzenia o nierzetelność przedstawionych badań w zanonimizowanej formie. Na podstawie przygotowanej opinii ostateczną decyzję o wycofaniu artykułu podejmuje kolegium redakcyjne:
  a) w przypadku stwierdzenia nierzetelności przedstawionych badań tekst zostaje usunięty ze strony internetowej czasopisma, a w jego miejscu pojawia się informacja o przyczynach wycofania artykułu;
  b) o zaistniałej sytuacji zostają pisemnie poinformowani przełożeni autora wycofanego tekstu;
  c) o stwierdzonej nierzetelności przedstawionych badań są informowani recenzenci wycofanego tekstu z prośbą o odniesienie się do zaistniałej sytuacji. Kolegium redakcyjne informuje recenzentów o zakończeniu współpracy.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z kolegium redakcyjnym: recenzenci wspomagają swoją wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem naukowym kolegium redakcyjne w procesie podejmowania decyzji o druku zgłoszonego artykułu. Proces recenzyjny oraz ewentualna korespondencja z osobami odpowiedzialnymi za kontakt z recenzentami (redaktor naczelny, redaktor tematyczny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji) odbywa się przez open journal system oraz pocztę elektroniczną redakcji (malgorzata.swider@uken.krakow.pl).

Terminowość: recenzent jest zobowiązany do terminowego przygotowania opinii lub poinformowania kolegium o niemożności dotrzymania terminu i ustalenia nowego.

Zasada poufności: wszystkie skierowane do zaopiniowania teksty mają charakter poufny. W związku z tym ujawnianie ich treści w jakikolwiek sposób osobom nieupoważnionym jest niedozwolone.

Zasada zachowania standardów obiektywności: opinie powinny być bezstronne. Niedopuszczalne są uwagi o charakterze ad personam oraz używanie języka lekceważącego, przemocowego lub dyskryminującego. Uwagi recenzentów powinny być klarowne. Recenzja powinna być zakończona jednoznaczną konkluzją o przyjęciu, odrzuceniu lub odesłaniu artykułu w celu poprawienia zgodnie ze wskazaniami recenzenta.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzent powinien zwrócić uwagę kolegium redakcyjnego na jakiekolwiek istotne podobieństwa lub związki pomiędzy recenzowanym tekstem a uprzednio opublikowanymi danymi, o których mu wiadomo oraz wskazać istotne prace niewykorzystane przez autora.

Jawność i przeciwdziałanie konfliktom interesów: recenzenci nie mogą wykorzystywać wiedzy nabytej przy opiniowaniu tekstu, zwłaszcza w zakresie nowych idei, wyników badań oraz ujęcia metodologicznego dla własnych celów, także w przypadku negatywnej konkluzji.

Recenzent jest zobowiązany do poinformowania kolegium redakcyjnego o ewentualnym konflikcie interesów, a także o sytuacji, w której zasada blind review nie może być zachowana.

 

Osoby stwierdzające naruszenie etyki wydawniczej i badawczej, w szczególności w postaci plagiatu, autoplagiatu i nierzetelności przedstawionych badań w opublikowanym w czasopiśmie tekście powinny zgłosić swoje uwagi w udokumentowanej formie redaktorowi naczelnemu na adres: malgorzata.swider@up.krakow.pl