Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych tekstów przed uruchomieniem procedury recenzyjnej.
 2. Teksty należy przesyłać na adres Redakcji w pliku tekstowym (.doc, .docx, ). Tekst powinien zostać sformatowany według schematu:
 3. a)czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie - rozmiar 10
 4. b)marginesy 2,5 cm,
 5. c)interlinia (odstęp między wierszami) 1,5,
 6. d)tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu),
 7. e) strony numerowane w prawym górnym rogu cyframi arabskimi,
 8. f)czcionka w kolorze czarnym
 9. g)odstępy między znakami - standardowe, akapity - wcięcie 1,25 cm.
 10. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami). W przypadku innej objętości prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją.
 11. Do przesłanego tekstu należy dołączyć:
 12. a)streszczenie w języku angielskim obejmujące maksymalnie do pół strony wydruku;
 13. b)tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim;
 14. c)aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz afiliację autora;
 15. d)   numer ORCID

 

 Aparat naukowy.

Przypisy:

 1. a)stosować należy przypisy dolne o ciągłej numeracji w całym tekście.
 2. b)źródła i literatura wykorzystane w artykule powinny znajdować się w przypisach dolnych w zapisie uproszczonym tj. podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania i numery stron, np.: J. Henning, 2009, s. 155.
 3. c)w przypisach posługujemy się łacińskimi określeniami i skrótami: ibidem, op. cit., idem., eadem, np.:

            E.H. Kantorowicz, 2007, s. 183;

            Ibidem, s. 120;

 1. Manikowska, 1993.

            Eadem, 2001.

 1. d)przypisy odwołujące się do niepublikowanych źródeł archiwalnych winny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę, kartę, tytuł dokumentu, wszystko pisane prosto, np. Archiwum Narodowe w Krakowie, „Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie”: sygn. 29/300/1; 29/300/5; E/48:

 

Elementy tekstu właściwego:

 1. a)cytaty:

-    źródła należy cytować w tłumaczeniu a w przypisie umieścić w języku oryginału,

-    powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu,

-    cytaty należy umieszczać w obrębie tekstu głównego,

-    na początku cytatu nie wstawiamy trzech kropek,

-    opuszczenia w cytowanym tekście powinny być zaznaczone wielokropkiem w nawiasie kwadratowym [...],

-    w przypadku konieczności wstawienia w tekście cytatu brakującego wyrazu, równoważniki itp. ujmujemy je w nawias kwadratowy,

-    w przypadku wyróżnienia typograficznego należy określić jego autora, forma wyróżnienia: kursywa,

-    w przypadku wystąpienia „zagnieżdżonych" cytatów (tj. „cytatu w cytacie") stosujemy cudzysłów francuski « » dla cytatu „niższego rzędu",

 

 1. b)pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:

-    należy zachować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób występujących w tekście; stosowanie formy polskiej imion, nazwisk, czy określeń osób może dotyczyć: panujących,  świętych, spolonizowanych cudzoziemców, czy osób powszechnie znanych

-    imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście zasadniczym lub w przypisie rzeczowym należy podać w postaci inicjału, w dalszej części tekstu wystarczy podać tylko nazwisko,

 

 1. c)skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki:

-    zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld - 2 tys., 5 mln, 10 mld,

-    w tekstach można stosować ogólnie przyjęte skróty: itp., itd., m.in., np., r., w. konsekwentnie w całym tekście; jeśli stosuje się skróty niejasne, mogące budzić wątpliwości, przyjęte specjalnie do przesyłanego tekstu, należy je wyjaśnić przy pierwszym użyciu w przypisie, a jeśli ich specyfika wymaga szczegółowej analizy - w tekście właściwym,

-    przy różnych stylach (kalendarzach) należy podać obydwie daty,

-    w datach wtrąconych w nawiasie nie należy stosować skrótu r. na końcu, np. (3 marca 1953),

-    jeśli nie podaje się daty dziennej, miesiąc zawsze należy zapisać słownie, np. w marcu 1953 r.,

-    jeśli podaje się tylko wiek lub rok, można stosować dowolnie zapis pełny (w wieku XX, w XX wieku, w 1953 roku, w roku 1953) lub skrócony (w XX w., w 1953 r.),

-    w określeniach typu „w drugiej połowie XX wieku", „lata pięćdziesiąte" nie należy stosować cyfr.

 

 1. d)Wykresy i tabele:

-    wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji,

-    numer i tytuł należy umieścić nad wykresem, lub tabelą, źródło - pod, zapisane prosto, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10,

-   tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 10;

 

 1. e)Ilustracje (wyłącznie w odcieniach szarości):

-    rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone w formie plików graficznych (min. 300 dpi), w tekście należy zamieścić sugestię o tym, gdzie mają się znajdować,

-    przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła,

-    opis ilustracji (numer rysunku, tytuł, źródło) powinien być zapisany prosto, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10;

 1. f)Wyróżnienia w tekście:

-    w tekście zasadniczym można stosować wyłącznie wyróżnienia dla tytułów przywoływanych w tekście głównym publikacji,

-   dla wyrażeń obcojęzycznych, wszystkie w postaci zapisu kursywą.

 

Bibliografia:

Wykaz źródeł i literatury zawierający pełny opis bibliograficzny należy zamieścić na końcu tekstu według następujących kryteriów:

 1. a)książka: inicjał (-ły) imienia (-on)  i nazwisko autora, rok wydania, strona, np.:

Kantorowicz E.H., 2007, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa s. 12.

 1. b)czasopismo: inicjał (-ły) imienia (-on) i nazwisko autora, rok wydania, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, tom/rocznik cyframi arabskimi, numer lub zeszyt cyframi arabskimi (w nawiesie), strony,  np.:

Fijałkowski A., 1996, Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce, „Przegląd Historyczny", 87 (4), s. 713-735.

 1. c)seria wydawnicza:  nazwisko autora, inicjał (-ły) imienia (-on), tytuł kursywą, nazwa serii i numer tomu (cyfra arabska) bez wyróżnienia, miejsce i rok wydania, strony, np.:

Henning J., 2009, Revolution or relapce? Technology, agriculture and early medieval archaeology in Germanic Central Europe, [w:] The Langobards before the frankisch conque: an ethnographic perspective, ed. G. Ausenda, P. Ddelogu, Ch. Wickham, (Studies in Historical Archaeoethnology, vol. 8), Woodbridge, s. 149-173.

 1. d)teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować jak artykuły w czasopismach (tytuły wydawnictw w cudzysłowie);
 2. e)w wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu pisanego kursywą następuje po przecinku, w nawiasach prostokątnych: „[w:]", tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, rok wydania, strony, np.

Michałowski R., 1997, Otto III w obliczu ideowego wyzwania: monarchia jako wizerunek Chrystusa, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa, s. 57-72.

 1. f)w bibliografii należy uwzględnić tłumacza tekstu, np.:

E.H. Kantorowicz, 2007, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, z j. ang. tłumaczyli M. Michalski i A. Krawiec, Warszawa.

 1. g)opis bibliograficzny pracy niepublikowanej: inicjał (-ły) imienia (-on) i nazwisko autora, rok, tytuł tekstu (kursywą), typ dokumentu, miejsce, strona;
 2. h)opis bibliograficzny publikacji internetowej: inicjał (-ły) imienia (-on) i nazwisko autora, tytuł kursywą, adres strony, data dostępu w Internecie;
 3. i)opisy bibliograficzne prac opublikowanych w słowiańskich alfabetach cyrylickich publikowane są według oryginalnego (cyrylickiego) zapisu, przy czym miejsce wydania (np. Moskwa) i stronę (s.) należy podać w wersji polskiej;
 4. j)nie należy opatrywać przypisami tytułów i mott. Nazwisko autora motta i tytuł dzieła, z którego ono pochodzi, należy podać w nawiasie bezpośrednio pod mottem bez podawania adresu wydawniczego. Jeżeli tytuł wymaga objaśnień i jest naprawdę konieczne sporządzenie przypisu, to tego przypisu nie należy numerować, lecz opatrzyć gwiazdką.

 

Nadsyłanie tekstów:

Teksty przyjmowane są na bieżąco w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na stronie internetowej czasopisma: https://resgestae.up.krakow.pl/przesylanie_tekstow

W przypadku problemów technicznych teksty prosimy przesyłać na adres Res.Gestae@up.krakow.pl

lub do redaktor naczelnej: malgorzata.swider@up.krakow.pl