Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie:

 

 1. Mając na uwadze zachowanie standardów jakości i rzetelności tekstów naukowych, każda publikacja nadesłana przez autorów do Redakcji czasopisma Res Gestae, podlega procedurom, wstępnej kwalifikacji przez zespół redakcyjny, antyplagiatowej, a następnie przesłana zostaje recenzentom zewnętrznym celem dalszej specjalistycznej oceny merytorycznej.

 2. W przypadku tekstów nadsyłanych przez doktorantów wymagane jest dołączenie pisemnej rekomendacji (zawierającej krótką charakterystykę i uzasadnienie) ze strony opiekuna naukowego bądź promotora.

 3. Redakcja powołuje na recenzentów dwie osoby pochodzące spoza Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, dbając o to by autorzy i recenzenci nie znali swej tożsamości, co pozwala zapobiec wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy stronami.

 4. Redakcja szczególnie dba o to, aby recenzent i autor nie mieli takiej samej afiliacji.

 5. Recenzent wyraża swoją opinię o publikacji (publikacjach) w formie pisemnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi odnośnie spełnienia przez nie kryteriów naukowych, wartości merytorycznych oraz stylistycznych w jakich została (-y) napisany (-e). Wszelkie uwagi, sugestie i poprawki dostrzeżone przez recenzentów są zaznaczane w tekście wydruku lub w dołączonym osobnym pliku lub w wersji elektronicznej bezpośrednio w tekście publikacji.

 6. W zakończeniu recenzent formułuje jednoznaczny wniosek wraz z uzasadnieniem swego stanowiska poprzez wypełnienie stosownego formularza, odnośnie skierowana danego tekstu do druku bądź za jego odrzuceniem.

 7. Redakcja po zapoznaniu się z opiniami recenzentów podejmuje decyzję odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia tekstu do druku z jednoczesnym powiadomieniem autora.

 8. Autor (-rzy) po zapoznaniu się z uwagami recenzenta i po naniesieniu poprawek i dokonaniu korekty tekstu przesyła (-ją) ostateczną wersję do redakcji - w wersji elektronicznej i drukowanej (1 egz.).

 9. Sposób przygotowania maszynopisu pod względem technicznym został omówiony we wskazówkach dla autorów, zamieszczonych w stosownej zakładce na stronie internetowej czasopisma.

 10. Teksty nadsyłane do Redakcji powinny spełniać wymogi merytoryczne dotyczące publikacji naukowych wraz z przestrzeganiem przez ich autorów zasad rzetelności i uczciwości przy prezentowaniu wyników swych badań.

 11. Redakcja czasopisma Res Gestae w trosce o rzetelność i jakość zamieszczanych w roczniku tekstów wymaga od autorów zbiorowych publikacji ujawienia rzeczywistego wkładu każdego z nich w przygotowanie tekstu. Polega to na zamieszczeniu informacji odnośnie afiliacji autorów, jaki jest/był rzeczywisty wkład każdego z nich w powstanie i napisanie artykułu (koncepcja, metodologia badań, która część tekstu została napisana przez każdego z nich) jak też podmiotów uczestniczących w jego powstaniu (np. przy finansowaniu badań). Procedury te mają na celu wyeliminowanie praktyk nieetycznych jak ghostwriting czy też honorary authorship.