Redakcja czasopisma historycznego "Res Gestae" otwarta jest na wszelkie tematy z zakresu nauk humanistycznych. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych jak i problemowych. Chcielibyśmy, aby nasz periodyk stał się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych, ale i wymiany myśli czy polemiki pomiędzy autorami.

Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 roku i stanowi kuntynuację periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogogiczna/Akademia Pedagogiczna/Uniwersytet Pedagogiczny).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Indeks Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Od początku 2023 roku czasopismo Res Gestae jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, europejskim indeksie bibliograficznym z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Punktacja według listy MNiSW: 40 punktów
ISSN online: 2451-0068
ISSN wersja papierowa: 2450-4475

"Res Gestae. Czasopismo historyczne" ukazuje się dwa razy do roku. Teksty, które wpłyną do końca stycznia brane są pod uwagę przy przygotowywaniu numeru letniego (wydanie w czerwcu). Natomiast teksty, które wpłyną do redakcji RG do końca sierpnia, będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu numeru jesiennego (wydanie w grudniu).

Istnieje również możliwość opublikowania serii powiązanych tematycznie artykułów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Redakcją.

Tom 18 (2024): Res Gestae

Opublikowane: 2024-06-28

Wyświetl wszystkie wydania

O czasopiśmie

Redakcja czasopisma historycznego "Res Gestae" otwarta jest na wszelkie tematy z zakresu nauk historycznych. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych, jak i problemowych. Chcielibyśmy, aby nasz periodyk stał się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych, ale i wymiany myśli czy polemiki pomiędzy autorami.


Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Od początku 2023 roku czasopismo "Res Gestae" indeksowane jest w bazie ERIH PLUS, europejskim indeksie bibliograficznym z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Punktacja według listy MEiN: 40 punktów.

ISSN online: 2451-0068
ISSN wersja papierowa: 2450-4475
 

„Res Gestae. Czasopismo naukowe” ukazuje się dwa razy do roku. Teksty, które wpłyną do końca stycznia brane są pod uwagę przy koncypowaniu numeru letniego (wydanie w czerwcu). Natomiast teksty, które wpłyną do redakcji RG do końca sierpnia będą brane pod uwagę w przygotowaniu numeru jesiennego (wydanie w grudniu).

Istnieje możliwość opublikowania serii powiązanych tematycznie artykułów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Redakcją.